Kdo jsme?

Základní škola U Dvora je jednou ze dvou letohradských základních škol. Její oficiální název je Základní škola Letohrad, U Dvora 745. Jejím zřizovatelem je Město Letohrad.

Škola obývá dvě budovy. V hlavní z nich je umístěn celý druhý stupeň a převážná část prvního stupně. Tři třídy prvního stupně (1. B, 2. B, 3. B) jsou umístěny v samostatné školní budově v městské části Letohradu – Orlice.

Celková kapacita školy je 450 žáků. V současné době je zaplněna ze čtyř pětin. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí.

V obou budovách funguje pro naše nejmladší žáky školní družina. Její celková kapacita je 120 dětí.

Učitelský sbor tvoří 30 pedagogů.

Jací jsme?

Naše škola je správnou volbou pro vaše dítě.

Vyučujeme zábavnou formou, kombinujeme klasickou výuku s různorodými projekty a aktivitami.

Nabízíme příjemné a bezpečné prostředí v moderně a kvalitně vybavených učebnách.

Ke vzdělání a relaxaci využíváme školní zahradu, atrium i hřiště.

Pozitivní klima školy je podpořeno spoluprací všech pedagogů a žáků.

Klademe důraz na férový vztah mezi učiteli a žáky, který je založen na slušnosti, důvěře a zodpovědnosti. Respektujeme individualitu žáků a vycházíme vstříc jejich potřebám.

Na naší škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, kteří pracují na svém odborném růstu.

Nebojíme se inovací a pracujeme s moderními technologiemi.

Jsme školou otevřenou rodičům a veřejnosti.

Naše minulost

Své první žáky přivítala ZŠ U Dvora 1. 9. 1981. Současně byl zahájen provoz školní jídelny. Tehdy také došlo k převedení do té doby samostatných škol Orlice a Kunčice pod ředitelství ZŠ U Dvora.

Prvním ředitelem byl pan Ladislav Barnet, v roce 1991 ho vystřídal pan Oldřich Holásek, od roku 1997 pak řídila školu paní Hana Kotlářová. Od srpna 2014 je ředitelkou paní Hana Pavlíčková.

Nejprve se učilo se ve třinácti třídách. Další tři třídy byly umístěny na Orlici a dvě na Kunčicích.

V roce 1999 proběhla rekonstrukce školní kuchyně, která zlepšila pracovní podmínky kuchařek.

Zároveň s opravou jídelny probíhala i přestavba předního atria školy na šatny. Kapacita stávajících šaten se tak téměř zdvojnásobila.

V letech 1999 – 2001 došlo k realizaci nástavby do současné podoby. Od následujícího školního roku se v těchto nových prostorách začalo vyučovat. Škola získala novou střechu, ale hlavně nové kmenové a odborné učebny a kabinety.

V roce 2006 bylo dobudováno školní hřiště s umělým povrchem a nová atletická dráha.

K 1. 9. 2007 byla uzavřena školní budova na Kunčicích a tamější dvě třídy byly přemístěny do hlavní budovy U Dvora.

Naše současnost

V současné době je v hlavní budově 27 tříd a v budově na Orlici 4 třídy. Z toho je vybavených odborných učeben (jazyková učebna, počítačové učebny, knihovna, odborná učebna přírodních věd, dílna, cvičná kuchyně atd.). Na odborné učebny navazují kabinety. Škola je zároveň vybavena různorodými učebními pomůckami, při výuce je využíván pestrý výukový software. V 17 třídách je nainstalována interaktivní tabule. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Ke sportovnímu vyžití slouží školní hřiště a prostorná tělocvična, kterou využívají nejen naši žáci, ale v odpoledních a večerních hodinách i veřejnost.

Bezpečnost a ochrana osobních věcí žáků je mj. zajištěna díky uzamykatelným šatnám a šatním skříňkám. 

Chloubou naší školy je zahrada. Během celého roku se o ni starají se žáci jednotlivých tříd. Její součástí je i letní učebna. Tento prostor se nám podařilo obnovit poměrně nedávno. Do práce se aktivně zapojili učitelé, žáci i jejich rodiče.

Něco navíc

Naše škola nabízí svým žákům pestrý program i nad rámec základní výuky. Každé dítě se tak má možnost rozvíjet v té oblasti, pro kterou má největší předpoklady. Naším cílem je, aby každý zažil na své cestě za vzděláním úspěch a našel oblast, která pro něj bude zajímavá. V dalších oblastech jej vedeme k tomu, aby dosáhl vzhledem ke svým schopnostem optimálních výsledků.

Být v týmu

Současná škola není jen získávání vědomostí, ale také vytváření sociálních vazeb. Základní škola je posledním stupněm školy, kde se dítě pohybuje v sociálně nejpestřejším prostředí. Je to pro něho nesmírně cenná zkušenost do budoucího života. Z těchto důvodů vedeme děti k uvědomění si, že každý člověk, každý pokus, každá snaha, každé zlepšení, ale i každá chyba má svou cenu. Skupinová práce, nebo práce v týmu děti naučí, že spolupráce je mnohdy nejsnadnější cestou k úspěchu. Děti vedeme k realistickému hodnocení i sebehodnocení. Sebehodnocení probíhá pravidelně každý měsíc. V rámci informačních schůzek pro rodiče nabízíme možnost, aby se konaly ve složení „učitel – rodič – žák“.

Pracujeme na sobě

Pedagogický sbor pravidelně prochází společnými školeními. Tematicky jsou zaměřena buď na oblast pedagogiky, psychologie, nebo rozvíjejí oborovou znalost učitelů. Pedagogové se účastní pravidelných supervizí, které pomáhají reflektovat jejich vlastní práci. Je to další cesta, jak stmelit tým, jak hledat efektivní týmová řešení, jak se bránit syndromu vyhoření a jak jít společně na cestě rozvoje školy.

Kam směřujeme?

Rozvoj naší školy v budoucnu je zaměřen na optimální rozvoj Vašich dětí. Naši školu tvoří především vztahy. Jejich budování a další rozvíjení je dlouhodobě naší prioritou. Proto také budeme pokračovat v pravidelných společných školeních pedagogického sboru, dále zdokonalovat způsob vedení třídnických hodin a realizovat oblíbené celoškolní projekty zaměřené do oblasti vztahů ve škole i mimo ni.

Pro budoucí rozvoj školy je nezbytné mít také kvalitní technické zázemí. V současné době můžeme být právem hrdi na prostředí školní zahrady, kterou využíváme jak pro výuku, tak pro volný čas.

Podařilo se nám renovovat školní dílny a dále intenzivně pracujeme na modernizaci školní knihovny a přitažlivějším přiblížení knih našim žákům.

A co dalšího plánujeme pro Vaše děti?

  • osazení interaktivní technikou zbylé třídy
  • zřízení reedukační učebny
  • nákup keramické pece a následně nabídka kroužku keramiky
  • modernizace relaxačních koutků
  • zřízení přírodovědné laboratoře
  • úprava okolí školy, prostranství před školou