icon Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí školy. Tři oddělení jsou v budově ZŠ U Dvora a dvě oddělení je v budově školy na Orlici.
Školní družina umožňuje pobyt v odpoledních hodinách dětem z 1., 2. a 3. třídy. Děti si zde mohou hrát s hračkami, se stavebnicemi, mohou si malovat a vyrábět různé výrobky. Naše odpolední činnosti se zaměřují hlavně na rozvoj jemné motoriky u dětí: práce s papírem, nůžkami, lepidlem, ale i na činnosti s látkou, jehlou a nití, s modelínou apod. Děti se nejprve zaměřují na pečlivé vybarvování a na malování, na skládání jednoduchých skládanek z papíru a stříhání papíru. Když to zvládnou, učíme je složitější origami.
Snažíme se vymýšlet pro děti takové výrobky, které zvládnou samy a které je baví.
Součástí školní družiny jsou zájmové kroužky v odpoledních hodinách. Je to Angličtina hrou pro 1. a 2. třídu, zájmová Výtvarná výchova, Dramatický kroužek, Hra na flétnu a Sportovní hry pro chlapce a děvčata. Máme k dispozici nejen prostor školní družiny, ale využíváme i třídy, učebnu výtvarné výchovy, tělocvičnu a cvičnou kuchyňku. V případě pěkného počasí chodíme s dětmi na hřiště s umělým povrchem.
Pravidelně se aktivně účastníme akcí organizovaných školou. Také vyrábíme výrobky na vánoční a jarní výstavu.
Školní družina na Orlici také využívá prostory celé školy: školní družinu, učebny a zahradu, kde mají děti pískoviště, houpačky i prostor pro kopanou. V případě špatného počasí můžeme i do tělocvičny v Orlovně.

 

icon Kontakty a provozní doba

Školní družina U Dvora

Tel.: 465 676 364

Vedoucí vychovatelka: Hana Hrdinová

Vychovatelka: Markéta Klubertová DiS

Vychovatelka: Kateřina Jakešová

Školní družina Orlice:

Tel.: 461 100 163

Vychovatelka: Stanislava Stejskalová

Vychovatelka: Adéla Schmiedová


Provozní doba

Provozní doba ŠD U Dvora a na Orlici je stejná.
Ranní družina: 6:30 h – 8:00 h
Odpolední družina: 11:40 h – 16:00 h

icon Řád školní družiny (výňatek)

1. ŠD je v provozu od 6:30 do 8:00 hodin a odpoledne od 11:40 do 16:00 hodin.
2. Do ŠD jsou přijímány děti 1. – 2. třídy. Pokud je v oddělení méně než 30 dětí, mohou být přijati žáci ze 3. třídy.
3. Měsíční poplatek za ŠD činí 100,- Kč. Vybírá se buď jednorázově v září za celý školní rok (1000,- Kč), nebo ve dvou fázích (září 500,- Kč, únor 500,- Kč).
Kromě měsíčních poplatků zaplatí dítě jednorázově v září příspěvek 120,- Kč na kopírování.
4. Rodiče každého dítěte vyplní zápisní lístek do ŠD. Zde je nutné vyplnit přesný čas odchodu a vyznačit, zda dítě odejde samo nebo v doprovodu rodičů (sourozenců). Při odchodu požádá dítě paní vychovatelku a odchází pouze s jejím vědomím.
5. Docházka do ŠD je pro přihlášené dítě povinná. Každou nepřítomnost dítěte je nutné řádně omluvit osobně, telefonicky nebo předem písemně na lísteček. Odejít ze ŠD jinak, než je určeno v zápisním lístku, lze pouze po písemné, nebo telefonické domluvě (napsat na zápisní lístek).
6. Provoz ŠD v době prázdnin bude zajištěn pouze při minimálním počtu 10 přihlášených žáků. Výjimky schvaluje ředitelka školy.
7. Na oběd odcházejí žáci s vyučujícím. Po obědě přicházejí samostatně do ŠD, nezdržují se na chodbách. Ze ŠD bez dovolení vychovatelky neodcházejí.
8. Aktovky se ukládají na určené místo. Osobní věci mají žáci řádně označeny, případnou ztrátu nebo záměnu hlásí děti nebo zákonní zástupci ihned vychovatelce.
9. Dítě zodpovídá za hračku, knihu či jinou pomůcku, kterou si půjčilo. Svévolné poškození hradí zákonný zástupce.
10. Dítě je povinno se i ve ŠD řídit pravidly chování uvedenými ve školním řádu školy. V případě vážného porušení vnitřního řádu ŠD vychovatelka upozorní na tuto skutečnost zákonné zástupce. Při opakovaném přestupku může být dítě ze ŠD vyloučeno.
11. Jeden den v měsíci je uspořádána společná akce pro všechny děti ve ŠD.

icon Poplatky

1. Poplatek ve školní družině činí 100,- Kč měsíčně za dítě. Poplatek je splatný jednorázově v září 1000,- Kč, nebo ve dvou částkách, a to 500,- Kč v září a 500,- Kč v únoru, vždy do 15. dne v měsíci.
2. Jednorázová částka 120,- Kč na dítě je finanční náhrada za pomůcky a kopírovaný materiál. Je určena pro jeden školní rok a je splatná vždy do konce září.
3. Poplatek za kroužek Angličtina hrou činí 200,- Kč za půl roku. Učebnice a pracovní sešity nejsou v poplatku zahrnuty.
4. Od měsíčních poplatků jsou osvobozeni žáci čekající na autobus, náboženství a zájmové kroužky, jestliže souhrnný čas jejich pobytu ve ŠD nepřesáhne týdně 1,5 hodiny.

icon Školní vzdělávací program pro školní družinu

image

icon Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem

Zapojili jsme se do projektu BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLY neboli CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější než televize a počítačové hry.

U Dvora probíhá čtení téměř každý den. Dětem čtou vychovatelky. Na Orlici se čte každý pátek od 13:00 - 13:30 h. Pokud to jde, čte každý týden někdo jiný: rodiče dětí, jejich babičky, dědečkové atd.

Předčítající si může knížku sám vybrat a připravit předem. Dětem se čtení líbí, samy mají návrhy, co by se mohlo číst. Je to akce, na kterou se velmi těší.

icon Celoroční program (2017/2018)

CELOROČNÍ HRA AHOJ, ČESKO!
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Celoroční hra „AHOJ ČESKO“ aneb Pastelkovým vlakem „BOHEMIA EXPRES“ po 14 krajích České republiky se pojí s datem STÝCH narozenin Československa (28. 10.). Účelem hry je vzbudit u dětí větší zájem o Českou republiku. Jsme tu přece doma a svůj domov bychom měli znát.
Po celý školní rok budeme cestovat vlakem po krajích naší republiky. Každý z nich je jiný, něčím zajímavý, zvláštní, je pro něj něco typické a originální.
Každý kraj reprezentuje jeden vagon. Je označený názvem kraje a jeho znakem.
V září navštívíme dva kraje – Moravskoslezský a Zlínský, v říjnu také dva – Olomoucký a Jihomoravský, v listopadu kraj Vysočina a v prosinci Jihočeský kraj. V lednu se podíváme do kraje Plzeňského, v únoru navštívíme kraje dva – Ústecký a Karlovarský a v březnu kraj Liberecký. V dubnu to bude kraj Královéhradecký. V květnu přijde konečně na řadu náš Pardubický kraj. V červnu připojíme k vlaku dva poslední kraje – Středočeský a kraj Praha.
Děti mají ve družině pověšenou mapu krajů České republiky. Každý měsíc vymalujeme „navštívený kraj“ a vybarvíme omalovánku tematicky se s daným krajem pojící. Navíc se naučíme některá slovenská slovíčka a dozvíme se české speciality nebo česká „NEJ“.
Doufáme, že bude celý školní rok úspěšný a zajímavý.