icon Charakteristika školní družiny


Školní družina je součástí školy. Tři oddělení jsou v budově ZŠ U Dvora a dvě oddělení jsou v budově školy na Orlici.

Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na základní škole a umožňuje pobyt v odpoledních hodinách dětem z prvního stupně základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Školní družina není pokračování školního vyučování. Děti zde mají na výběr mnoho činností. Děti si zde mohou hrát s hračkami, se stavebnicemi, mohou si malovat a vyrábět různé výrobky.
Připravujeme pro ně pravidelně výtvarné, pracovní, hudební, poznávací, pohybové a sportovní činnosti. Nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil.

Součástí školní družiny jsou zájmové kroužky v odpoledních hodinách. Je to Angličtina hrou pro 1. a 2. třídu, Veselá věda a Šikovné ručičky (kroužek kreslení, tvoření a vyrábění; U Dvora), na Orlici Angličtina hrou pro 1. a 2. třídu, hra na flétnu a jóga. Máme k dispozici nejen prostor školní družiny, ale využíváme i třídy, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem a školní zahradu. V případě pěkného počasí chodíme s dětmi na hřiště s umělým povrchem.
Účastníme se společných akcí organizovaných školní družinou. Mezi ty pravidelné patří Běh pro charitu, návštěva Funparku Skipi, Drakiáda, Vánoční a Velikonoční dílničky, sběr kaštanů pro zvířátka, turistika v blízkém okolí, karneval, pálení čarodějnic, soutěže na Den dětí a další.

Školní družina na Orlici také využívá prostory celé školy: školní družinu, učebny a zahradu, kde mají děti pískoviště, houpačky i prostor pro kopanou. V případě špatného počasí můžeme i do tělocvičny v Orlovně.

icon Kontakty a provozní doba

Školní družina U Dvora

Tel.: 465 676 364

Vedoucí vychovatelka: Kateřina Jakešová

Vychovatelka: Lucie Zytová DiS

Vychovatelka: Markéta Klubertová DiS


Školní družina Orlice:

Tel.: 461 100 163 | Mobil: 770 141 884

Vychovatelka: Stanislava Stejskalová

Vychovatelka: Jitka Oravec


Provozní doba

Provozní doba ŠD U Dvora a na Orlici je stejná.
Ranní družina: 6:30 h – 8:00 h
Odpolední družina: 11:40 h – 16:00 h

icon Řád školní družiny (výňatek)

Řád školní družiny (výňatek)
Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině

Žák má právo:
o využívat služeb, pomůcek a vybavení školní družiny
o na odpočinek a volný čas
o účastnit se her přiměřeně svému věku
o účastnit se činností v zájmových útvarech
Žák je povinen:
o řádně docházet do školní družiny podle údajů v zápisním lístku
o ze školní družiny neodcházet bez vědomí vychovatelky
o chovat se slušně, ohleduplně k žákům a dospělým, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků
o udržovat pořádek v prostorách školy využívaných školní družinou
o chránit svěřený majetek před poškozením – hračky, knihy, nábytek apod.
o hlásit bez zbytečného odkladu každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny
o osobní věci mít řádně označeny; jejich případnou ztrátu hlásit neodkladně vychovatelce
Zákonný zástupce má povinnost:
o informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vývoj dítěte
o oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
o dokládat důvody nepřítomnosti svého dítěte písemně
o dokládat písemnou formou změny odchodů ze školní družiny do družinového notýsku
o mimořádný dřívější odchod ze školní družiny oznámit vychovatelce písemně

Provoz a vnitřní režim školy
o V obou budovách funguje pro naše nejmladší žáky školní družina. Její celková kapacita je 120 dětí. Kritéria pro přijetí žáků jsou dána vnitřní směrnicí školy.
o Pobyt dítěte ve školní družině je zpoplatněn částkou 100,- Kč měsíčně. Poplatek je splatný jednorázově v září 1000,- Kč, nebo 500,- Kč v září a 500,- Kč v únoru, vždy do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
o Ranní pobyt ve školní družině je zpoplatněn částkou 50,- Kč za měsíc (500,- Kč za rok). Týká se pouze dětí, které nejsou přihlášeny do odpolední družiny. Poplatek je hrazen stejným způsobem, jako při docházce do školní družiny.
o Podáním přihlášky do školní družiny rodič akceptuje zaplacení půlročního poplatku bez nároku na vrácení. Dítě je přihlášené na minimálně 5 měsíců.
o Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.
o Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu, nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Organizace činnosti
Provozní doba školní družiny je rozdělena na:
o Ranní 6:30h – 8:00h
o Odpolední 11:30h – 16:00h
o Odchody ze školní družiny jsou možné do 13:00h, poté až po 14:30h
o Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
o Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

icon Poplatky

o Pobyt dítěte ve školní družině je zpoplatněn částkou 100,- Kč měsíčně. Poplatek je splatný jednorázově v září 1000,- Kč, nebo 500,- Kč v září a 500,- Kč v únoru, vždy do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
o Ranní pobyt ve školní družině je zpoplatněn částkou 50,- Kč za měsíc (500,- Kč za rok). Týká se pouze dětí, které nejsou přihlášeny do odpolední družiny. Poplatek je hrazen stejným způsobem, jako při docházce do školní družiny.
o Podáním přihlášky do školní družiny rodič akceptuje zaplacení půlročního poplatku bez nároku na vrácení. Dítě je přihlášené na minimálně 5 měsíců.
o Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
o Poplatek za kroužek Angličtina hrou činí 200,- Kč za půl roku. Učebnice a pracovní sešity nejsou v poplatku zahrnuty.

icon Školní vzdělávací program pro školní družinu

image

icon Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem

Zapojili jsme se do projektu BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLY neboli CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější než televize a počítačové hry.

U Dvora probíhá čtení téměř každý den. Dětem čtou vychovatelky. Na Orlici se čte každý pátek od 13:00 - 13:30 h. Pokud to jde, čte každý týden někdo jiný: rodiče dětí, jejich babičky, dědečkové atd.

Předčítající si může knížku sám vybrat a připravit předem. Dětem se čtení líbí, samy mají návrhy, co by se mohlo číst. Je to akce, na kterou se velmi těší.

icon Celoroční program

Celoročně u dětí rozvíjíme:

 Zásady slušného chování – umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 Utužování kamarádských vztahů, vzájemná pomoc
 Sebeobslužná činnost- oblékání, stolování, hygiena
 Zpěv písní lidových i moderních
 Poznávání zvyků, tradic a svátků

 Četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech
 Hry na procvičování učiva
 Ochrana životního prostředí – třídění odpadu
 Aktivní využívání volného času venku (školní dvůr, umělé hřiště)
 Dodržování pořádku, pomoc při úklidu třídy, hraček

ZÁŘÍ (Ahoj školo!)
 seznámeni dětí s prostředím školní družiny, s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve školní družině a mimo její prostory
 ovoce, zelenina (malba, kreslení, modelování, mozaika, koláž)
 učíme se bezpečnému chování na komunikacích
 základy společenského chování
 pohybové hry v místnosti
 rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry s náčiním-švihadla, líný tenis, badminton, frisbee, skákání přes gumu, jízda na koloběžkách s helmou)

ŘÍJEN (Barevný podzim)
 sběr přírodního materiálu (využití při výtvarných, pracovních a přírodovědných činnostech)
 rekreační pobyty venku, míčové hry
 podzimní listy (otiskování, lepení, frotáž, koláže)
 dekorace Halloween
 vycházky do přírody (sběr přírodnin, listů, zvířat, ptáků, stavby domečků z přírodnin)
 kresba a výroba podzimního draka
 výroba podzimního ovoce z papíru
 podzimní mandaly, prokreslování podzimních listů

LISTOPAD (Příroda se připravuje na zimu)
 pozorování změn v přírodě
 dramatizace pohádek (čtení, malování, hádání a předvedení pohádkových postav)
 měsíc tradic a zvyků (Dušičky, Svatý Martin)
 příprava na Mikulášskou nadílku (výroba čertů z papírů, aj..)
 výroba dárečků na „Vánoční jarmark „
 výroba adventního kalendáře

PROSINEC (Vánoční nastává čas)
 předvánoční období – advent (zvyky, tradice, vyprávění)
 výroba adventních dekorací
 vánoční výzdoba tříd
 čertí rej a Mikulášská nadílka
 dopis Ježíškovi
 poslech vánočních písní a pohádek
 výroba drobných dárečků a přáníček

LEDEN (Zima v přírodě a zimní radovánky)
 zážitky z Vánoc
 Tři Králové – seznámení s tradicí
 vycházky do přírody (hry na sněhu, stavění sněhuláka, iglú)
 pomoc zvířátkům v zimě, krmení ptáčků

ÚNOR (Masopust)
 Masopust-říkadla, písničky, zvyky, zvyky a obyčeje masopustního období
 ve zdravém těle, zdravý duch, aneb jak se staráme o své zdraví
 Svatý Valentýn- výroba přáníček a drobných dárečků
 staráme se o zvířátka – krmení ptáčků
 vycházky do přírody
 výroba karnevalových masek

BŘEZEN (Přichází jaro)
 výroba velikonočních dekorací, výzdoba třídy
 Velikonoce – zvyky, obyčeje, koledy
 Den s knihou – předčítání
 jarní vycházky do přírody

DUBEN (Aprílové počasí)
 Den Země – úklid hřiště a okolí školy
 jarní rostliny (malba, kresba, koláže)
 čarodějnice (opékání a soutěže na školní zahradě)
 pobyt venku – míčové a pohybové hry
 dopravní výchova – cesta do školy a ze školy, dopravní značky, chování na chodníku a na silnici)
 první pomoc kamarádovi a důležitá telefonní čísla

KVĚTEN (Rozkvetlý měsíc)
 svátek matek – přáníčka a dárečky pro maminky
 mezinárodní den rodiny – vztahy v rodině, k rodičům, prarodičům a sourozencům
 rekreační pobyty venku (fotbal, míčové hry, skok přes švihadlo, pohybové hry)
 správné chování při bodnutí hmyzem, klíštětem
 stopovaná – hledání pokladu
 kresba rozkvetlých stromů

ČERVEN (Těšíme se na prázdniny)
 den dětí – soutěže a zábavné hry
 povídání o bezpečnosti na prázdninách
 výroba prázdninových balónů – kam asi pojedeme?
 procházky do okolí
 návštěva zámeckého parku – papoušci, klokani
 rozloučení se školním rokem