icon Charakteristika školní družiny


Školní družina je součástí školy. Tři oddělení jsou v budově školy U Dvora a dvě oddělení jsou v budově školy na Orlici.

Školní družina je výchovné zařízení, které plní významnou roli na základní škole a umožňuje pobyt v odpoledních hodinách dětem z prvního stupně základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům náplň volného času v době před nebo mezi školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Školní družina není pokračování školního vyučování. Děti zde mají na výběr mnoho činností. Mohou si hrát s hračkami, se stavebnicemi, mohou si malovat a vyrábět různé výrobky.

Připravujeme pro ně pravidelně výtvarné, pracovní, hudební, poznávací, pohybové a sportovní činnosti. Nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Máme k dispozici nejen prostor školní družiny, ale využíváme i třídy, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem a školní zahradu.

Školní družina na Orlici také využívá prostory celé školy: školní družinu, učebny a zahradu, kde mají děti pískoviště, houpačky i prostor pro kopanou. V případě špatného počasí můžeme i do tělocvičny v Orlovně.

Materiální vybavení – všechna oddělení školní družiny jsou standardně vybavena. Naší snahou je, aby se zde děti necítily jako v klasické třídě, ale aby na ně po vstupu dýchla atmosféra pohody, radosti a útulnosti. Cílem určitě je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje zájmové vzdělávání a nabídku smysluplných aktivit.

Činnosti školní družiny

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují po obědě. příklad činností: klidná zaměstnání, stolní a společenské hry dle výběru dětí, poslechová činnost, pohádky, písně, práce s knihou a časopisem, individuální rozhovory s dětmi

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale jako součást možné relaxace po soustředění se při vyučování. příklad činností: sezónní hry v přírodě, pouštění draků, sáňkování, stavby ze sněhu nebo přírodnin, dopravní výchova (koloběžky), tělovýchovné chvilky

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují dětem seberealizaci (také i kompenzaci možného školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti školní družiny, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita.

Pracovní činnosti – rozvíjejí pracovní dovednosti, poznávání netradičního materiálu, konstrukční stavebnice

Estetické činnosti – poznávání nových výtvarných technik a jejich použití v tematických úkolech, hudebně pohybové činnosti, výzdoba školní družiny

Přírodovědné činnosti – změny v přírodě a jejich zákonitosti, příroda živá a neživá, postavení člověka v přírodě, ochrana životního prostředí

Sportovní činnosti – sportovní a pohybové hry venku a v tělocvičně, rozvoj pohybové zdatnosti

Společenskovědní činnosti – pravidla společenského chování, významné dny a výročí, lidové zvyky a tradice Příprava na vyučování – zábavné procvičování učiva, didaktické hry

icon Kontakty a provozní doba

Školní družina U Dvora

Tel.: 465 676 364

Vedoucí vychovatelka: Kateřina Jakešová

Vychovatelka: Lucie Zytová DiS

Vychovatelka: Markéta Klubertová DiS


Školní družina Orlice:

Mobil: 770 141 884

Vychovatelka: Stanislava Stejskalová

Vychovatelka: Jitka Oravec DiS.


Provozní doba

Provozní doba ŠD U Dvora a na Orlici je stejná.
Ranní družina: 6:30 h – 7:45 h
Odpolední družina: 11:40 h – 16:00 h