Český jazyk

Po rozkliknutí se Vám objeví souhrn učiva za období samostudia, co všechno byste měli mít zvládnuté a umět.

Mluvnice: pravopis a skloňování podstatných jmen (podle vzorů)

                pravopis a skloňování přídavných jmen (podle vzorů se zaměřením na přídavná jména přivlastňovací)

                zájmena - definice, druhy, pravopis

                číslovky - definice, druhy, pravopis

Sloh: dopis (náležitosti, adresát, odesílatel)

Literatura: co je próza?

                  co je pohádka?

                  co je pověst?

                  co je bajka?