Naše škola pro Vaše dítě

Je naše škola pro Vaše dítě tou nejlepší, nejvhodnější? Přijďte se k nám se svým dítětem podívat.

Ke stažení:

Zápis

Zápis do 1. ročníku je v naší škole dvoufázový. V rámci Dne otevřených dveří, který se koná v průběhu měsíce března, se může předškolák seznámit s prostředím školy, s učiteli, plní různorodé úkoly. Tuto možnost nabízíme proto, aby dítěti při vlastním zápise bylo prostředí školy známé a cítilo se při něm dobře.

Vlastní zápis probíhá formou rozhovoru dítěte s jednou z učitelek prvního stupně. V rámci tohoto rozhovoru dítě plní rozmanité úkoly, při kterých si pedagog všímá základních dovedností a vědomostních předpokladů dítěte, jeho vyjadřovacích schopností apod.

Dítě je k základnímu vzdělávání do naší školy přijato podle předem daných kritérií.

O zařazení dítěte do konkrétní třídy rozhoduje ředitelka školy. Tato informace je zveřejněna vždy začátkem června, a to se jménem třídní učitelky a s daty dvou schůzek, které dítě stráví ve škole se „svou“ paní učitelkou a svými budoucími spolužáky. Tyto schůzky probíhají v měsíci červnu.

 

Výsledky zápisu

Na základě Žádosti o přijetí a s ohledem na kritéria k přijetí, rozhodne o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ředitelka školy.

Informace o přijetí je zveřejňována na internetových stránkách školy a na dveřích školy. Každé dítě je na tomto seznamu vedeno pod specifickým kódem, který obdrží zákonný zástupce při zápisu.

 

Potřebné dokumenty

Zákonný zástupce žáka musí vyplnit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní list dítěte.

U vlastního zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí rodič podat nejpozději do 31. 5. daného kalendářního roku. K této žádosti je třeba doložit doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).

 

Přestup žáka z jiné základní školy

Pokud Vaše dítě již chodí do jiné školy a uvažujete, že nastoupí do školy k nám, nabízíme Vám možnost, abyste si přišli školu prohlédnout. Preferujeme to, aby si dítě prohlédlo prostředí, do kterého bude vstupovat, a aby si rodiče promluvili s vedením školy, seznámili se s filozofií naší školy.

V případě přestupu žáka z jedné školy na jinou školu je povinností rodiče vyplnit žádost o přestup na nové škole. Ta pak bude komunikovat se stávající školou žáka a vyřídí veškeré další potřebné kroky.

Ke stažení: