úterý, 17 říjen 2017 05:12

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
po třech letech se budou opět konat volby do školské rady. Nyní hledáme kandidáty z řad rodičů, kteří by měli o tuto funkci zájem.

Školská rada:
o vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
o schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
o schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
o schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
o podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
o projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
o projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
o podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
o podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školská rada má devět členů. Stejným dílem jsou zastoupeni rodiče, zřizovatel a škola.
Volby proběhnou v době informačních odpoledních 13. a 14. listopadu 2017.
Pokud byste se chtěli podílet prostřednictvím školské rady na práci pro školu, do které chodí Vaše dítě, kontaktujte vedení školy, nejpozději do 6. listopadu 2017.

Těším se na spolupráci.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy