čtvrtek, 26 srpen 2021 07:52

Základní informace pro rodiče na začátek školního roku 2021/2022

První školní den se v 8 h sejdou žáci 2. – 9. ročníku s třídním učitelem ve svých třídách. Setkání bude trvat přibližně 45 min.

základní protiepidemická pravidla (vybráno z manuálu MŠMT):
Škola bude pracovat v plném rozsahu.
Při vstupu do budovy školy je žák povinen použít desinfekci rukou.
Desinfekce na ruce, nebo desinfekční mýdlo je v každé učebně a na WC. 
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to ochranným prostředkem dýchacích cest. Prosíme tedy, vybavte své děti chirurgickou rouškou nebo respirátorem.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků ve třech termínech:
1. září (2. – 9. ročník), 2. září (1. ročník)
6. září (1. – 9. ročník)
9. září (1. – 9. ročník)

Preventivního testování se netýká žáků, kteří mají dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Žák musí tuto skutečnost doložit.
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj výjimka z testování, má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Do školy mohou vstupovat pouze žáci a zaměstnanci školy. V nezbytných případech zvoňte na kancelář školy (Ekonomika, Ředitelna, Zástupce).
Do budovy školy nesmíme pustit žáky s viditelnými projevy nemoci (jakékoliv). Rodiče těchto žáků budou vyzváni k neprodlenému vyzvednutí žáka.

Školní družina bude otevřena pro všechny přihlášené děti, a to jak ranní, tak odpolední.

Školní jídelna bude fungovat za zvýšených hygienických podmínek.

znění celého manuálu najdete zde

Plavecký výcvik 2., 3. a 4. ročníku bude probíhat od září do listopadu 2021.
Uskuteční se také adaptační pobyty žáků 6. tříd.
termíny:
 6. A: 6. – 8. září 2021
 6. B: 8. – 10. září 2021
 6. C: 13. – 15. září 2021

Věřím, že dodržování preventivních opatření přispěje k tomu, aby náš školní rok proběhl celý ve škole.

Hana Pavlíčková
ředitelka školy