neděle, 01 listopad 2020 07:11

Distanční výuka pokračuje

Distanční výuka ve školách pokračuje. Shrnuji tedy základní pravidla:

Vzdělávání distanční formou je pro žáky povinné.
Distanční výuka má dvě podoby – on-line výuku a off-line výuku.
způsoby on-line výuky: synchronní a asynchronní

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím nějaké komunikační platformy (např. Teams) ve stejném čase. Slouží převážně k vysvětlení nové látky, nebo k objasnění toho, co žákům není jasné.
povinnosti žáka pro synchronní on-line výuku: aktivně se výuky účastnit, být na výuku připraven (dotazy, co potřebuje vysvětlit, příklady toho, co nejde, nápady dalších řešení apod.)
Synchronní on-line hodiny jsou plánovány (a zapisovány) v prostředí Teams. Najdete je mj. v Kalendáři. Další možností, kterou můžete jako rodič využít, je zveřejňování rozvrhu těchto hodin na webu školy, a to vždy v pátek pro následující týden. Týká se to žáků 2. stupně. Učitelé 1. stupně řeší tuto oblast v přímé komunikaci s rodiči žáků své třídy.
Pokud se dítě nemůže zúčastnit synchronní on-line výuky, rodič má povinnost své dítě omluvit, a to třídnímu učiteli.

Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.
povinnosti žáka pro asynchronní on-line výuku: plnit zadané úkoly, odevzdávat zadané úkoly v daném termínu a v prostředí, které je k tomu určeno (pro 2. stupeň je to Teams – zadání)
Pokud je dítěti některý úkol nejasný, má možnost obrátit se na učitele daného předmětu. Doporučuji toho využívat a nenechávat to delší dobu být.
Úkoly budou známkovány. Známky budou zapisovány do Bakalářů, do žákovské knížky. Dítěti, které nesplní povinný úkol, bude v žákovské knížce v Bakalářích zapsáno „D“, tj. neodevzdal/a. Všechny známky, vč. „D“, které žák za pololetí získá, se promítnou do jeho celkového hodnocení.
Dítě, které nemá možnost on-line plnění úkolů, dohodne se ono, nebo jeho rodič s třídním učitelem na způsobu předávání zadání úkolů a jejich odevzdávání.

Distanční výuku jsme nastavili tak, aby byla co nejefektivnější pro učení se našich žáků. Vycházeli jsme z jejich možností a především z toho, jak je známe, čemu je učíme, jak jsou zvyklí pracovat.

Hana Pavlíčková