pátek, 16 říjen 2020 12:24

Distanční výuka na ZŠ U Dvora

Vážení rodiče,
od začátku školního roku připravujeme sebe, ale především žáky na distanční výuku. Jak již víte, využíváme – především pro druhý stupeň – komunikační on-line kanál MS Teams, který nám umožňuje vícevrstevnou komunikaci s Vašimi dětmi.

Distanční výuku jsme pro tuto chvíli nastavili následujícím způsobem:
Žáci dostali v úterý 13. října, resp. 9. října, zadání úkolů přímo od učitelů. Nyní mají čas, aby se jimi zabývali.

Postupně nabízíme on-line hodiny. Jak jsem Vás již informovala, prioritními předměty jsou v tuto chvíli cizí jazyky, matematika a čeština. Učitelé ostatních předmětů posílají Vašim dětem úkoly, které mohou vypracovat samy, nebo se mohou spojit s některými svými spolužáky, aby úkol zvládly spolu. Stejně, jako je tomu ve třídě. Nadále platí, že pokud si dítě s něčím neví rady, něčemu nerozumí, nebo potřebuje něco učiteli říct, může se na něj obrátit v prostředí Teams, nebo mu napsat e-mail. Toto spojení funguje dobře.

Distanční výuka zrcadlí to, jak s žáky pracujeme v „běžných“ hodinách. Stále stavíme na stejných hodnotách, na stejných principech.
On-line hodiny slouží k tomu, aby se žák mohl doptat na věc, která mu není jasná, kterou se mu nedaří zdolat, na to, co bylo v pracovním listu, nebo na upřesnění zadání.
Důležité je následné sdílení. I k tomu slouží on-line setkání. Co mi šlo, s čím jsem se pral, jak jsem při plnění úkolu postupoval apod.
Naší cestou není upoutat dítě na celé dopoledne k počítači. Naší cestou je nabídnout dítěti prostřednictvím on-line hodiny svou přítomnost v daném čase. Je na něm samotném, kolik z toho využije.
Neplánujeme ani do budoucna, že bychom pracovali on-line podle rozvrhu běžného školního roku. Je to způsob, který není efektivní, nepodporuje učení žáků a ničí jim zdraví (oči, záda). Z jednoho předmětu plánujeme max. dvě hodiny on-line týdně; jako efektivní vidíme jednu hodinu on-line, na kterou budou navázány úkoly pro samostatnou práci. S tím, že nepřekročíme více než 3 h on-line setkání pro jednu třídu denně. A i to v případě, že distanční výuka bude probíhat delší dobu (viz metodika MŠMT).
Uvědomujeme si také to, že on-line hodiny kladou vysoké nároky na vybavení rodiny IT technikou – počet zařízení, kvalitní připojení atd.

Žáky naší školy vedeme k samostatnosti také např. v oblasti plánování si práce, kterou je třeba udělat, k tomu, aby se dokázali zeptat, když něčemu nerozumějí, k tomu, aby si efektivně vytvořili seznam úkolů, které je třeba udělat nyní a které mohou počkat. Umět si zvolit, kolik času budu věnovat té které aktivitě. Umět si vybrat to, co je a co není podstatné.
Při výuce ve třídách žáci často pracují samostatně nebo ve skupinách. Pro nás je důležité tuto jejich dovednost podporovat i v rámci distanční výuky. Rozvíjíme tímto způsobem výrazně mj. vytváření jejich pocitu zodpovědnosti za vlastní práci.
Pokud chcete své dítě podpořit, můžete se podívat do prostředí Teams. Najdete tam seznam úkolů z různých předmětů. V kalendáři uvidíte plánované on-line hodiny svých dětí.

Co očekáváme od našich žáků?
Od našich žáků očekáváme, že budou pracovat tak, jak nejlépe dokáží. Že budou pracovat tak, aby byli se svými výsledky spokojeni. Že když nebudou něco vědět, něčemu nebudou rozumět, osloví svého učitele, aby získali pomocnou ruku. Že budou v hodinách aktivní a nebudou se věnovat jiným věcem.
A k tomu vedeme naše žáky v prezenční výuce. A k tomu je nyní vedeme i v rámci výuky dálkové.

Na jaře jste na svých dětech oceňovali to, jak dokázaly mnohé zvládnout samy. Podporujte je spolu s námi i nadále v této dovednosti. Navažme v tuto chvíli na to, co jsme spolu dokázali na jaře. V takové míře, která je pro Vaše dítě přínosná, nesvazující.
Budeme rádi, když i nadále budete věřit našim schopnostem, naší odbornosti.

Uvědomujeme si, že tato situace na Vaše děti, ale také na Vás klade vysoké nároky. Přeji nám všem, aby toto období trvalo co možná krátkou dobu a my se opět potkávali ve škole.

Hana Pavlíčková